Kategóriák

Vásárlási feltételek

 

Regisztráció
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopunkban. A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát (regisztráció) és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatóak. 

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során. 

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét. Kérjük, hogy regisztrálását ezen tájékoztatás tudomásul vételét követően indítsa. 

Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni. 


Termékek, árak
A webshopban megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és árát is, amely a magyarországi házhozszállítás költségeit nem tartalmazza. A webshopból való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai Önt terhelik. 


Megrendelés, a szerződés létrejötte
Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába. 

A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is. 

Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli.

 

A már megrendelt árút a vásárló csak írásban a weboldalunkon megadott e-mail címre küldött lemondó levélben mondhatja le. Amennyiben a lemondás az árú futárszolgálatnak való átadása után történi úgy a kiszállítás díja a vevőt terheli.

A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.

Webáruházunkba megrendelések 0-24 óráig leadhatóak.

 

A 12:00 után beérkezett megrendeléseket a következő munkanapon délelőtt 9 és 12 óra között dolgozzuk fel.

Telefonos vevőszolgálatunk hétköznap (H-P) 10-17 óráig hívható megrendelésekkel kapcsolatban.


Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a webshop vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján visszajelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását.


Ezt követően Vevőszolgálati munkatársunk Önt telefonon megkeresi a házhozszállítás időpontjának megerősítése végett. Ez után a megrendelés feltételeit munkatársunknak már nem áll módjában módosítani. A telefonbeszélgetés alapján megerősített megrendelést munkatársunk visszaigazolja. A visszaigazolásig a megrendelés nem vonható vissza. 

Ha Vevőszolgálati munkatársunk a házhozszállítási napot megelőző munkanapon délelőtt 12 óráig Önnel nem tudja felvenni a kapcsolatot, a megrendelés elfogadását felfüggesztjük. Vevőszolgálati munkatársunk 5 munkanapon belül ismételten megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot. Ha ekkor sem tudjuk elérni, megrendelését tárgytalannak tekintjük. 

A visszaigazolás megtörténtével (azaz, ha a telefonbeszélgetés megtörtént), Ön (illetve az Ön által képviselt szervezet) és a Watermarkt Business Kft. között létrejön a szerződés. 

Az Önök megrendelését írásbeli szerződésként kezeljük, nyilvántartásba vesszük, onnan visszakereshető, nyelvezete magyar. 


A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog
A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó. 


Az ár megfizetése
A készpénzben, vagy banki átutalással, vagy futárszolgálaton keresztül utánvéttel történik.

 

Kuponok felhasználása
A vásárláskor keletkezett, valamint a felhasználási időt egyéb módon nem limitált, engedményre jogosító kuponok, a vásárlástól számított egy naptári éven belül válthatóak be. Egy vásárlás alkalmával több kupon összevonása nem lehetséges, egyszerre csak egy engedmény érvényesíthető.


Garancia, szavatosság, jótállás
Minden termékre garanciát vállalunk! Ha a termék felszerelés után nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk. A szakszerűtlen szerelésből eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek! Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg. 

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók. 

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó. 

A felek jogviszonyára kötelezőnek kell tekinteni az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Korm. sz. rendelet valamennyi rendelkezését, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletet. 

A tévesztett, ill. hibás termékeket amennyiben a védőfólia sértetlen ezt vevőszolgálatunkon (watermarkt@watermarkt.hu) közölheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. 

Az üzlet által forgalmazott árukra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Főbb rendelkezéseiben: 
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót ( az üzletet ) terheli. A jótállás időtaratama 1 ( egy ) év. A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a cikket átvette, vagy üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napján. 
Az üzlet köteles a vásárolt cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni, amelyen közérthető, magyar nyelven fel kell tuntetni: 
- a forgalmazó nevét és címét 
- a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát és - ahol alkalmazható - az azonosításra alkalmas részeinek meghatározását. 
- a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét és címét 
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit 
- a vásárlás vagy üzemhelyezés időpontját 
A jótállási igény a jótállási jegggyel érvényesíthető. 
Az itt nem részletezett kérdésekben a fentebbi jogszabály rendelkezései értelemszeruen alkalmazandók. 

Elállás
A szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a Watermarkt Business Kft. köteles az Ön által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. A webshopból történő vásárlásnál a 14 napos elállási jogra vonatkozó rendelkezéseket a 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet tartalmazza. Az elállási jog csak természetes személyekre vonatkozik, cégek ezzel a lehetőséggel nem élhetnek. Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. Az elállási jogra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás:

Elállás joga A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló (természetes személy esetében) 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Vásárló az elállási jogát felmondási nyilatkozatminta nélkül, az arra vonatkozó egyszerű írásos nyilatkozatával a törvénybe meghatározott időkorlát (14 nap) figyelembevételével gyakorolhatja. Vásárló az elállási jogát, a fenti feltételekkel a megrendelés és az átvétel közötti időpontban is gyakorolhatja.

Írásos nyilatkozat elküldésének Email címe: ugyfelszolgalat@watermarkt.hu.

Postacím: 1107. Budapest, Szállás u. 36 K-11 ajtó.

Visszajuttatás címe: 1107. Budapest, Szállás u. 36. K-11 ajtó,  ( nyitvatartási idő figyelembevételével )

A Watermarkt Business Kft. a Vásárló által a termékért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.  A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, és felelősséget. Sérült, hiányos termékek nem áll módunkban visszavásárolni. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Watermarkt Business Kft. által forgalmazott termékek esetében az elállási jog csak abban az estben illeti meg a vásárlót, ha a terméket eredeti csomagolásában, hiánytalan, sérülés mentes állapotban, az elállási jogának írásos nyilatkozatától számított 14 napon belüli visszaérkezéssel küldi (hozza) vissza  a Watermarkt Business Kft. részére. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az elállási jog természetes személyek vásárlása esetén áll fenn. Céges vásárlások (cégre kiállított számlák esetében) ez a többletjog nem érvényesíthető.

A törvény további részletei megtekintése itt. (hivatkozás a törvény teljes terjedelmére) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként kell a jelzést feladni. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!  A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Watermarkt Business Kft. a Vásárló által írásban megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.


Járulékos költségek
Tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a szállítás és csomagolás költsége. A megrendelés regisztrálására és elfogadására csak abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő a fentebbi költségekről szóló fentebbi tájékoztatásunkat a megrendelésben visszaigazolta. Ilyen visszaigazolás hiányában a regisztrálást nem fogadjuk el.


FőoldalFőoldalKosár

A kosár üres

Szállítás 0 Ft
Összesen 0 Ft

Kosár Megrendelés

Reklám
 

Látogassa meg a Watermarkt.hu webüzletet a ShopManian


Webshop.wyw.hu - Webáruházak